Menu
EUR
 • Equestrian brand & embroidery partner
 • Offering the best value for money
 • FREE shipping in the EU above €150
 • In-house embroidery studio

General terms & conditions

 page1image5084224
 1. Identiteit van de onderneming Greenfield BV, gevestigd te 8755 Ruiselede, Kapellestraat 13A, met ondernemingsnummer 0738.542.360.

 2. Voorwaarden Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verkopen van goederen en diensten vanwege GREENFIELD BV, waarbij zij goederen en/of diensten aan de koper levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

  Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen Greenfield BV en de klant, die bij bestelling erkent deze te aanvaarden.

  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Zelfs bij afwijking op één punt, zullen de overige algemene voorwaarden blijven gelden.

 3. Uitvoeringstermijnen De bedongen uitvoeringstermijnen worden steeds als richtinggevend en benaderend aangegeven zodat wij ten deze geen formele resultaatsverbintenis opnemen. Het enkel verstrijken van de termijn zal nimmer als aanmaning kunnen aangezien worden. Deze termijn is slechts inlichting en kan nooit aanleiding geven tot prijsvermindering, noch ontbinding van de overeenkomst.

 4. Levering De bewaring en verzending van goederen gebeurt op risico van de koper. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de afgesproken datum, behoudt GREENFIELD BV zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen na het verstrijken van 15 dagen na de afgesproken datum.

  De kosten van levering vallen steeds ten laste van de koper.

 5. Klacht Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken dient schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld binnen de 8 dagen na factuurdatum, aan Greenfield BV. Een klacht schorst de betalingstermijn niet op. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de daarin vermelde bedragen, producten en diensten in.

 6. Betaling De facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen contant betaalbaar op de zetel van Greenfield BV.

  In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Greenfield BV het recht zonder enige gebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling. Het trekken en /of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Mogelijke endosseringskosten komen ten laste van de schuldenaar.

 7. Laattijdige betaling Bij betalingsgebrek zal er automatisch van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele vergoedende intrest van 1 % per maand verschuldigd zijn op de hoofdsom vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand beschouwd.

 8. Niet-betaling Daarenboven zal bij betalingsgebrek van onze facturen een contractueel vastgelegde schadeloosstelling opeisbaar worden , begroot op 10% op de hoofdsom van elke factuur, met een minimumbedrag van 50 euro, als vergoeding van de op dat ogenblik geleden schade, als vaststaande aanvaard door de medecontract, ingevolge desorganisatie van de liquiditeiten, administratiekosten, lasten van de invordering, en over het algemeen bedrijfseconomische moeilijkheden ingevolge dit betalingsgebrek, onverminderd het recht van de Greenfield BV om een hogere schadevergoeding te eisen, indien de werkelijk geleden schade het aldus bepaalde forfait overtreft.

 9. Schorsing Greenfield BV is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld door de wederpartij.

 10. Schuldvergelijking Alle wederzijdse vorderingen zullen steeds door middel van schuldvergelijking voldaan worden.

 11. Eigendomsvoorbehoud Het is wel zo overeengekomen dat de koopwaar/ geleverde goederen eigendom blijven van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 B.W.

 12. Herroepingsrecht Elke consument heeft het recht om een overeenkomst binnen de 14 dagen zonder opgave van motieven te herroepen bij een verkoop op afstand. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag nadat de consument de aangekochte goederen in ontvangst heeft genomen. In het geval zich op het herroepingsrecht beroept, dient hij binnen de 14 dagen nadat het herroepingsrecht werd ingeroepen, de goederen terug te bezorgen. Na ontvangst van de terugbezorgde goederen, zullen de ontvangen betalingen voor de betrokken goederen worden gerestitueerd. Deze herroeping dient schriftelijk te gebeuren.

  De consument kan evenwel geen beroep doen dit herroepingsrecht indien de betrokken goederen werden geproduceerd en afgestemd op de persoonlijke wensen van de consument.

 13. Nietigheid De nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige voorwaarden doet geen afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen. Het niet of gedeeltelijk inroepen door Greenfield BV van bepaalde contractuele rechten, houdt geen enkele nadelige erkenning of afstand van recht hiervan in.

 14. Overmacht In geval van overmacht is Greenfield BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Greenfield BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

  Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

 15. Bevoegdheid rechtbank In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied van de zetel van de onderneming bevoegd, behoudens het recht van de Greenfield BV om de wederpartij voor de anders bevoegde rechtbank te dagen.

 16. Bevoegde recht De voorliggende algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Choose your language
Choose your currency

Recently added

Total incl. tax
€0,00
Order for another €150,00 and receive free shipping
0
Compare
Start comparison

This product has been added to your cart
By using our website, you agree to the use of cookies. These cookies help us understand how customers arrive at and use our site and help us make improvements. Hide this message More on cookies »